پیروزی در یک جدال حقوقی نابرابر در سوئیس

کاوه جورابچیان یکبار دیگر موفق شد در یک جدال حقوقی نابرابر پیروز از میدان بیرون بیاید

پیروزی دفتر فارسی پل و کاوه جورابچیان در برابر وزارت خارجه سوئیس و سفارت سوئیس در ایران. پس از اینکه با ارائه درخواست ویزای یکی از موکلین ما توسط سفارت سوئیس در تهران مخالفت شد، کاوه جورابچیان اقدامات قانونی را برعلیه سفارت سوئیس آغاز نمود و مراتب شکایت را ابتدا به وزارت امور خارجه سوئیس در برن ارائه داد. پس از مکاتبات متعددی، پرونده جهت داوری و طرح شکایت از وزارت امور خارجه سوئیس توسط کاوه جورابچیان آماده گردید که در این لایحه به موارد و قوانین مختلفی استناد شده بود. توضیحات و استدلالات کاوه جورابچیان تا حدی از لحاظ حقوقی کامل و پیچیده بودند که وزارت امور خارجه سوئیس طی نامه ای زیر، از کاوه جورابچیان درخواست کمی وقت بیشتر نمود تا بتواند پاسخی محکمه پسند به شکایتنامه دهد. کاوه جورابچیان با درخواست تمدید وقت موافقت نمود و برای چند روز از ارجای پرونده به دادگاه عالی خودداری کرد. در نهایت و در مهلت مقرر، وزارت امور خارجه سوئیس جهت جلوگیری از شکست در دادگاه، با پیشنهاد کاوه جورابچیان موافقت نمود و بدین ترتیب یکی از قوانین سفارت سوئیس پیرامون حق ارائه درخواست ویزا نه تنها برای موکل آقای کاوه جورابچیان، بلکه برای سایرین نیز تغییر کرد.

نتیجه برای آقای جورابچیان روشن بود. چراکه استدلالات محکم حقوقی او قدرت مانور را برای هر حقوقدان دیگری بسیار کاهش داده بود.  دفاعیه وزارت امور خارجه سوئیس در چندین مورد مغایرتهایی با قوانین داخلی و خارجی داشت و این تناقضات از چشم کاوه جورابچیان پنهان نمانده بود چراکه او نتنها به قوانین داخلی سوئیس پیرامون امور ویزا آشنایی  دارد، بلکه به قوانین ویزا در اتحادیه اروپا نیز آشناست